Một lần nữa, những căn nhà phao trong dự án Nhà Chống Lũ phát huy tác dụng tại Quảng Bình