Mức lương Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH khi tăng lương cơ sở