Mỹ: Đe dọa làm lây nhiễm dịch bệnh là tội khủng bố