Mỹ: Máy thở, khẩu trang không bằng…động cơ, áo giáp