Mỹ - Trung nhất trí gỡ bỏ thuế theo đợt để chấm dứt thương chiến