Tín hiệu lạc quan giữa Mỹ và Trung Quốc trong đại dịch Covid-19