Mỹ nói lời đe dọa từ Triều Tiên 'sáo rỗng, không đáng tin'