Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên đã bay trở lại tầng khí quyển thành công