Myanmar sa thải HLV trưởng Radulovic, Hey quay lại