Năm 2019, Quốc hội giám sát việc sử dụng đất đai tại đô thị