Nam Huỳnh Đạo nói công phu truyền điện là 'lăng không kình'