Nắng nóng kéo dài, cá chết bốc mùi nổi lềnh bềnh hồ trung tâm Đà Nẵng