Nếu gặp kiểu người này, nhất định phải giữ khoảng cách để tránh họa hại khôn lường