Nếu thời tiết không 'ủng hộ', sẽ lùi thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch sang mùa khô