Nếu xảy ra xung đột, Mỹ sẽ tấn công vào đâu ở Triều Tiên?