Ngã cũng phải có tập thể nhé

Đừng xem khi đang ăn nhé.

Siêu hài