Nga 'phát tán tin giả' tiếp sức ông Trump thắng cử?