Nga triển khai quân, vũ khí đến biên giới Triều Tiên