Ngập lụt ở Huế: Cha mẹ già vừa chống lũ vừa chăm sóc hai người con khuyết tật