Nghi can vụ hai thi thể trong bêtông từng là giảng viên