Nghi phạm khai được trả 100 USD để 'chơi khăm' Kim Jong Nam