Nghiên cứu để có hình thức xử lý với trường hợp BN 1342