Ngoài hình không quan trọng, tính cách mới quan trọng

Béo Nhi cũng đã có người yêu soái ca rồi. Mấy đứa ú ú vào đây xem mà củng cố niềm tin vào cuộc sống đi này.

Siêu hài