Ngoài lễ hội thả đèn trời, Chiang Mai có gì vui mà dân tình đi hoài không chán?