Ngũ thử đại náo Đông Kinh - Tập 22

Bàng Thái Sư đã mua chuộc quan binh áp giải để lấy lời khai sai khiến Bao Thế Vinh và Bao Hưng bị nhốt vào ngục.

Giải trí