Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 25

Thẩm Trọng Nguyên tính kế giúp Hàn Trương tham gia hộ tống Bao Tam Công Tử đến Đông Kinh để dễ dàng thực hiện kế hoạch cứu người. Bạch Ngọc Đường âm thầm đi theo Hàn Trương để thăm dò tình hình. Nguyệt Hoa và Á Lan giả mạo ca nương trà trộn vào nhóm hộ tống để cứu thoát Bao Thế Vinh.

Giải trí