Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 27

Bao Tam Công tử chạy thoát đến Đông Kinh được phu nhân Bao Đại Nhân đưa vào cung gặp Thái Hậu báo án. Đại Thử Lư Vương cùng tứ Thử Tưởng Bình ra pháp trường gây loạn cứu tam Thử Từ Khánh. Hoàng Thượng ban thánh chỉ cho Bao Đại Nhân, Tứ Hậu Vệ và Từ Khánh được hồi phục chức vị và đến Trần Châu điều tra. Bàng Thái Sư lên kế hoạch giúp Bàng Dục chạy trốn đến chỗ Triệu Giác Vương.

Giải trí