Người Đà Nẵng hối hả phòng chống bão số 5 và mưa lớn