Người Pháp quá quan tâm Nhà thờ Đức Bà, ‘Áo Vàng’ nổi giận