Người bà sát hại cháu lạnh lùng thực hiện lại hành vi xô cháu xuống đập nước