Người dân Hà Nội sẵn sàng thực hiện cách ly xã hội 15 ngày