Người dân Hong Kong tiếp tục biểu tình, tạo thành con đường dài 60 km