Người đàn ông Trà Vinh hơn 4 năm cưu mang cô gái bị ung thư quen qua mạng