Người đàn ông giành lại vợ con và mẹ già trong đất đá