Người lao động có thể từ chối làm thêm giờ

Đây là nội dung đáng chú ý của Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019. Theo đó từ năm 2021, người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ. Đây được coi là một điểm mới đáng chú ý của BLLĐ năm 2019.

Căn cứ quy định của Điều 108 BLLĐ 2019, trong trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm.

Đáng chú ý, hiện nay BLLĐ năm 2012 không cho NLĐ quyền từ chối làm thêm giờ trong tình huống đặc biệt như: Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người trong phòng ngừa, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn,...

Với quy định mới tại BLLĐ năm 2019, NLĐ có thể từ chối làm thêm giờ nếu thực hiện công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục thiên tai, dịch bệnh mà có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của NLĐ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra Bộ Luật lao động năm 2019 đã luật hóa một số quy định trước đây mới chỉ được ghi nhận tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP, đó là: Cho phép làm thêm không quá 300 giờ/năm trong một số trường hợp nhất định; Khi tổ chức làm thêm giờ, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo L.H./Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/nguoi-lao-dong-co-the-tu-choi-lam-them-gio-521224.html

Tags: làm thêm  |  từ chối  |  lao động  |  Quy định  |  thực hiện  |  tính mạng  |  Bộ Luật  |  thiên tai  |  công việc