Người thân khóc nấc bên linh cữu cụ bà từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước