Người trẻ phát triển nghề truyền thống

Bảo tồn, giữ gìn và phát triển các di sản văn hóa Việt Nam hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó, việc gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống hiện nay đang có đóng góp rất lớn của lực lượng lao động trẻ. Chính những nhân tố trẻ đã làm mới hình ảnh của các sản phẩm truyền thống và đưa những sản phẩm này đến gần với người tiêu dùng hơn.

Thứ ba, 24/11/2020 13:58

Thời sự

Tết sớm nơi đảo xa 08:09

Tết sớm nơi đảo xa

Thứ ba, 26/01/2021 | 13:45
Hương sen Đồng Tháp 07:31

Hương sen Đồng Tháp

Thứ ba, 26/01/2021 | 13:43
Tình cha 14:23

Tình cha

Thứ hai, 25/01/2021 | 19:24