Người tu hành dùng gậy đập vỡ kính ô tô vì không vượt được