Người yêu tôi nơi đâu

Chừng nào mới thoát ế đây bạn tôi ơi.

Siêu hài