Nguyễn Hưng: Nhiều fan nữ sẵn sàng 'tình cho không biếu không'