Nguyện lấy tấm thân này bắc cầu Kiều để em qua

Anh định làm soái ca mà lại không thành công.

Siêu hài