Nhà Trắng: COVID-19 lây lan như cúm mùa, không cần cố kiểm soát bởi sắp có vaccine