Nhà lãnh đạo có tinh thần độc lập 'ăn vào máu' của Catalonia