Nhà nghỉ cho người dân khó khăn ăn ở miễn phí để tránh bão