Nhận tro cốt người thân tại chùa Kỳ Quang 2: 'Tim tôi như vỡ ra'