00:00

Nhân vật nào được Tào Tháo kính trọng, biếu túi gấm đựng râu?

TIN LIÊN QUAN