Nhật Bản: Công ty kinh doanh trò chơi 'sống khỏe' trong dịch COVID-19