Nhặt được 3.500 USD trong quán ăn, chủ quán trả lại cho nữ Việt Kiều