Nhiều gia đình vẫn chọn tháng cô hồn để sửa nhà, mua xe