Nhiều người bật khóc bên linh cữu, tiễn biệt thầy Văn Như Cương